Vedtægter

Vedtægter for Alssund Biavlerforening


§1

Foreningens navn er ALSSUND BIAVLERFORENING. Alssund Biavlerforenings hjemsted er Sønderborg kommune.


§2

Alssund biavlerforenings formål er at samle biavlere og andre interesserede omkring biavl i en lokalforening, der skal virke for biavlens fremme inden for kommunerne på Als og Sundeved. Alssund Biavlerforening er tilsluttet Danmarks Biavlerforening.


§3

Som aktivt medlem kan optages enhver, der har interesse for biavl. Unge under 18 år optages til halvt kontingent. Foreningen kan optage støttemedlemmer, som alene har ret til at deltage i lokalforeningens arrangementer uden ret til at stemme på
generalforsamlingen.

§4

1.   Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Den afholdes hvert år i foreningens virkeområde, inden udgang af september måned.


2.    Stemmeberettiget er ethvert aktivt medlem. Stemmeafgivelse kan kun ske ved personligt fremmøde.


3.    Generalforsamlingen indvarsles 14 dage før afholdelse udelukkende via. digitale medier ex. Facebook, hjemmeside, mail og/eller SMS


4.    Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens beslutning, eller når 3/4 af medlemmerne forlanger det.


5.    Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden:

1.   Valg af dirigent.

2.    Bestyrelsens beretning.

3.    Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.

4.    Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.

5.    Bestyrelsens planer og forslag for det kommende år.

6.    Forslag fra medlemmer skal være afleveret skriftligt til bestyrelsen 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

7.    Valg af bestyrelse og 2 suppleanter: Medlemmer vælges for to år og kan genvælges.

8.   Valg af to revisorer.

9.    Eventuelt.


§5

1.   Alle afstemninger afgøres ved almindelig stemmeflertal. Afstemningerne afholdes skriftligt, når blot ét af de tilstedeværende medlemmer forlanger det.

2.    Formanden er at betragte som det direkte forbindelsesled mellem Danmarks Biavlerforening og Alssund Biavlerforening. Kassereren har ansvaret for det økonomiske mellemværende med Danmarks Biavlerforening.


3.    Til vedtægtsændringer kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for ændringen.


4.    Alssund Biavlerforening kan opløses når det med % af de afgivne stemmer vedtages på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst 14 dages mellemrum. Ved opløsning skal foreningens formue tildeles foreninger/ organisationer, der sørger for biavlens fremme i Sønderjylland.


§6

Medlemmer der direkte modarbejder eller skader biavlens interesse, kan af bestyrelsen ekskluderes. Eksklusionen skal til afgørelse på førstkommende generalforsamling eller på en ekstraordinær generalforsamling og er først gældende efter generalforsamlingens godkendelse.

§7

1.    Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelse. Bestyrelsen leder foreningen i
overensstemmelse med vedtægterne og generalforsamlingens beslutninger.


2.    Bestyrelsen består af 4 medlemmer samt formanden.


3.    Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, med 3 på valg i ulige år og 2 på valg i lige år. Suppleanter vælges for 2 år ad gangen. Den første valgte suppleant er første suppleant. Suppleanterne deltager i bestyrelsesmøderne uden formel stemmeret.


4.    Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand, kasserer, og sekretær.
Foreningens regnskabsår går fra 1. august til 31. juli.


5.    Bestyrelsen holder møde når formanden finder det nødvendigt eller når 2
bestyrelsesmedlemmer ønsker det.


6.    Bestyrelsesmøder indvarsles med 8 dages frist. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når 1 mere end halvdelen af bestyrelsen er mødt. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.


§8

Bestyrelsen fører protokol over dens og foreningens møder og aktiviteter.


§9

Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst 1 yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Kassereren tegner foreningen overfor pengeinstituttet. Ved optagelse af lån og ved salg / pantsætning af fast ejendom, tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.


Således vedtaget på generalforsamlingen den 4. september 2018